Formålet er at give eleverne en undervisning, der opfylder kravene i Folkeskoleloven og som på sigt sætter eleverne i stand til at modtage undervisning i et ordinært skoletilbud.
Det tilstræbes i alle skolens aktiviteter at følge Undervisningsministeriets retningslinjer for undervisning, herunder Folkeskolelovens formålsparagraf.

Skolen henvender sig til elever, der har behov for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

Under hensyntagen til de særlige problemstillinger vores elevgruppe har, vil vi ligeledes tilstræbe at følge henholdsvis trinmål og slutmål for de enkelte fag.

Al undervisning vil blive tilrettelagt med udgangspunkt i disse overordnede, langsigtede mål.

Skolen henvender sig til elever, der på indskrivningstidspunktet ikke kan inkluderes i folkeskolen, end ikke med vidtgående støtte. Målgruppen er karakteriseret ved at have en ujævn faglig, personlig og social udviklingsprofil oftest med talrige skoleskift og nederlag til følge.

Evnen til emotionel selvregulering er mangelfuld og eleverne kan være udad-reagerende.

Jævnfør § 22, stk. 5 i folkeskoleloven, er der lavet overenskomst mellem Morsø Kommune og Vædderbos Skole vedrørende varetagelse af, den i § 20 stk. 2, beskrevne specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

Visitation til undervisningen på skolen foregår efter pædagogisk-psykologisk vurdering af PPR, Morsø kommune, i samarbejde med anbringende kommunes PPR.